Становище на ССЗБ по Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт от 05.05.2016г.

ДО
ГОСПОЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

СТАНОВИЩЕ
на
СЪЮЗА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ
по
(редакция от 05.05.2016г.)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Предлагаме на Вашето внимание становището ни по Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, публикуван на страницата на Министерство на правосъдието за предстоящото на 16.05.2016г. заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система, в частта от Параграф 13 (чл.67 ЗСВ) до Параграф 21(чл.75б ЗСВ).

Подкрепяме текста на параграф 13.

По текстовете на параграф 14:

Предлагаме в чл.68, ал.1, изр. първо, думата „определяне“ да се замени с „подбор“ на съдебни заседатели;

Изразяваме неодобрение на текста на изречение второ на чл.68, ал.2, с който се дава възможност на юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност (ЮЛНЦ-ОПД)(НПО), да предлагат кандидати за съдебни заседатели и предлагаме този текст да отпадне.

Мотиви: Считаме, че не съществува пречка всеки от кандидатите за съдебни заседатели, одобрени от ЮЛНЦ, лично да подаде документите си в общинските съвети, за да се осигури възможност всички кандидати да бъдат с равен старт и равни права при участието си в процедурата по подбор на съдебни заседатели. Този текст дава права на неясни субекти и неафиширани играчи на политическите партии, с неизвестно финансиране, да предлагат изгодни за тях кандидатури, определени по неясни критерии, включително и политически, и по този начин да манипулират подбора на съдебни заседатели.

По чл.68, ал.3 предлагаме: Като първа точка да се запише „заявление“;

Препоръките по т.5 от 2 броя да бъдат намалени на 1 брой, както е в настоящия момент;

Текстът на т.6 – „мотивационно писмо“ да отпадне;

Текстът на т.7 – „писмено съгласие“ да отпадне.

След като кандидатът подава лично документите си със заявление, следва да се приеме, че с този акт дава и съгласието си да участва в процедурата по подбор на съдебни заседатели.

Изразяваме неодобрение на текста на ал.4 на чл.68 и предлагаме същият да отпадне.

Мотиви: Изразяваме категоричното си становище, че кандидатите за съдебни заседатели трябва лично да подават документите си за участие в процедурата по подбор, като им бъдат осигурени равни права, което изключва възможността други лица – НПО и общински съветници да ги предлагат, дори и с тяхно съгласие. Допускането на възможността общински съветници да правят предложения за кандидати за съдебни заседатели, автоматично води до неравнопоставеност при подбора. Процедурата предвижда изслушване на кандидатите от общинския съвет или от негова комисия, което представлява конфликт на интереси.

По чл.68, ал.5 – Задължителен елемент на една автобиография са личните данни. Считаме, че публикуването на лични данни на интернет страницата на общинския съвет е в противоречие със Закона за защита на личните данни.

По текстовете на параграф 15:

Предлагаме чл.68б да се запише като чл.68а, ал.1, а ал.1 на чл.68а да стане алинея втора;

Ал.2 на чл.68а да се преномерира като ал.3.

Предлагаме ал.3 на чл.68а да отпадне, т.к. СпНС е упоменат в чл.68б и не е необходимо за него да има отделна алинея.

В ал.4 думата „приема“ да се замени с думата „предложат“, т.к. общинските съвети извършват подбор на съдебни заседатели, които предлагат на окръжните и апелативни съдилища за избор.

Категорично се противопоставяме на ал.2 на чл.68в и предлагаме същата да отпадне.

Мотиви: Даването на права на НПО-та да представят становища за кандидатите предполага проучване и пускане в ход на „ченгеджийницата“, допуска проява на лично отношение (включително и партийно) и омаскаряване, срещу което ние категорично възразяваме. Процедурата предвижда събеседване на кандидата с комисия на общинския съвет и тази комисия или общинския съвет имат правото да преценят кандидатурата и да дадат заключение относно нейната допустимост.

В ал.4 на чл.68в след текста „а Столичният общински съвет – на Общото събрание на“ да се добави „Софийския градски съд, Софийския апелативен съд и Апелативния специализиран наказателен съд“. Подкрепяме текстовете на чл.68 г, д, е и ж.

Предлагаме в чл. 68з думата „приетите“ да се замени с думата „предложените”, т.к. общинските съвети предлагат, а не приемат съдебни заседатели

По текстовете на параграф 16:

В ал.1 на чл.69 мандатът на съдебните заседатели да се запише 5 (пет) години вместо 3 години.

Мотиви: С оглед на факта, че съдебните заседатели са непрофесионални съдии, за които не се изисква юридическо образование и съгласно чл.72 ал.1 от ЗСВ те участват в съдебни заседания най-много за 60 дни в рамките на една календарна година (а в повечето случаи значително по-малко), за 3 години те тъкмо натрупват необходимия опит за работа и мандатът им ще приключи. Още повече тази процедура значително ще натовари общинските съвети, които ще трябва да правят подобен подбор на всеки 3 вместо 5 години.

Не одобряваме текста на чл.69, ал.2 и предлагаме същият да отпадне. Анализът на протичане на процедурите по подбор на съдебни заседатели в общинските съвети показва, че кандидатите са около определената от съда бройка, а вече има случаи, в които кандидатите са по-малко от този брой. Приемането на този текст за ограничение на броя на мандатите може да постави общинските съвети пред невъзможност да наберат необходимия на съдилищата брой съдебни заседатели. Ако предложеният текст се одобри от Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, предлагаме след последната дума да се добави текста „в съответния съд“.

Подкрепяме текстовете на параграф 17 и 18.

По параграф 19 – предлагаме текстът на ал.2 да се измени така:

„(2) За всяко съдебно дело с участие на съдебни заседатели, основните и резервни съдебни заседатели да бъдат избирани на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение“.

Мотиви: Изразът „съдебен състав“ се разбира по два начина, което позволява в някои съдилища в страната всички наказателни състави да работят с постоянни съдебни заседатели, определени на случаен принцип в началото на мандата, за всеки отделен съдебен състав.

Подкрепяме текстовете на параграф 20.

По параграф 21 предлагаме:

10.1.В текста на чл.75а, ал.1, т.1 да отпадне израза „както и резервните съдебни заседатели“;

10.2. Като точка 2 да се запише текста: „правата и задълженията на съдебните заседатели“.

Мотиви: В досега прилаганите наредби за съдебните заседатели е записано само едно тяхно задължение, а именно: „да влизат в съдебно заседание в представително облекло“. Крайно време е наредбата да регламентира в цялост въпросите за условията и реда за осъществяване на дейността и отговорността на съдебните заседатели, техните права и задължения.

Настоящото Становище е прието от Управителния съвет и председателя на Контролния съвет на Съюза на съдебните заседатели в България.

Председател 
на Съюза на съдебните заседатели в България:
Емилия Николова
Публикувано в Писма, Съобщения
120 comments on “Становище на ССЗБ по Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт от 05.05.2016г.
 1. RichardDam каза:
  0
  0

  cialis prices 2018
  buy cialis online
  side effects viagra cialis levitra
  generic cialis
  5mg cialis daily side effects

 2. BrianTic каза:
  0
  0

  cheap viagra cialis levitra
  buy generic cialis
  viagra vs cialis vs levitra comparison
  buy cialis
  free cialis coupon 2015

 3. Thomaspriva каза:
  0
  0

  viagra e cialis generico
  buy cialis generic
  cialis price versus viagra reviews
  buy generic cialis online
  dosage strengths of cialis

 4. DerekSok каза:
  0
  0

  cialis coupon at walgreens
  generic cialis
  cialis soft tabs 20mg
  generic cialis
  5mg cialis generic daily best price

 5. Josephces каза:
  0
  0

  cheap viagra cialis levitra
  buy cialis online
  5mg tadalafil generic cialis daily
  buy cialis
  cialis daily use generic

 6. Scottbiosy каза:
  0
  0

  cialis generico 5 mg preço
  generic cialis
  comparison viagra vs cialis
  generic cialis
  viagra vs cialis vs levitra side effects

 7. JaysonCak каза:
  0
  0

  generic cialis released yet
  buy cialis generic
  prices for cialis 5mg
  buy generic cialis online
  levitra vs cialis vs viagra cost

 8. DouglasTar каза:
  0
  0

  cialis commercial metal song
  buy cialis generic
  cialis coupons printable cvs
  buy generic cialis online
  is there generic cialis in the us

 9. Robertoerync каза:
  0
  0

  cialis super active plus rezeptfrei
  buy cialis generic
  lowest cost viagra cialis canada
  buy cialis online
  cialis dosage 40 mg dangerous

 10. JamesElaps каза:
  0
  0

  generic cialis soft tabs (tadalafil) 20mg
  buy generic cialis online
  cialis generic availability date
  buy cialis
  is there a generic cialis available in canada

 11. TimothyHeM каза:
  0
  0

  cialis coupons printable 2015
  generic cialis
  cialis side effects muscle aches
  buy cialis
  cialis 20 mg recommended dosage

 12. Basilnon каза:
  0
  0

  levitra or cialis or viagra better
  buy cialis online
  generic cialis us pharmacy
  buy cialis online
  cheap cialis uk next day delivery

 13. RichardJar каза:
  0
  0

  cialis 2.5 mg vs 5 mg reviews
  buy cialis online
  walmart drug price for cialis
  buy cialis online
  viagra vs cialis cost per pills

 14. Tannerdut каза:
  0
  0

  lowest cost generic cialis
  buy cialis online
  brand cialis 5mg
  buy generic cialis
  cialis 20mg coupons printable

 15. Walterguili каза:
  0
  0

  cialis 20mg vs viagra 100mg
  generic cialis
  best price on generic cialis
  generic cialis
  cialis vs viagra vs levitra cost

 16. JamesHer каза:
  0
  0

  walmart pharmacy cialis price
  buy generic cialis
  viagra cialis levitra online
  cialis
  generic priligy dapoxetine 60mg cialis

 17. JeaTiedge каза:
  0
  0

  Comprare Viagra Line Amoxicillin Get High canadian healthcare mall levitra Kamagra Super Review Maradona Propecia canadian pharmacy cialis 20mg Vacaciones De Propecia Sildenafil 20 Mg Cialis E Bruciore Di Stomaco Unisom In Singapore cheap cialis online Amiloride Phneumonia Amoxicillin Cialis En France Achat Buy Nexium No Prescription tadalafil cialis from india Tomar Cialis Y Viagra Juntos 50 Mg Di Sildenafil Zithromax Loading Dose Acquistare Viagra On Line Italia Amoxicillin Liver Damage Reversible Aufbewahrung Levitra Can Nolvadex Be Shipped Into The Us Buy Generic Cialis Online Canada Buy Cheap Cialis Amoxicillin Liquid Thrush Tongue cialis from canada Tossicita Del Levitra Pharmacy Onlline Store

 18. Kelspebra каза:
  0
  0

  Allergy To Amoxicillin Where Can I Buy Cipro Xr Pastillas Cialis Precio cialis Where To Purchase Cheapeast Free Shipping Amoxicilina Tab Usa Cialis 40 Mg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

*

code

Назад
error: Content is protected !!