Становище на ССЗБ по Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт от 05.05.2016г.

ДО
ГОСПОЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

СТАНОВИЩЕ
на
СЪЮЗА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ
по
(редакция от 05.05.2016г.)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Предлагаме на Вашето внимание становището ни по Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, публикуван на страницата на Министерство на правосъдието за предстоящото на 16.05.2016г. заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система, в частта от Параграф 13 (чл.67 ЗСВ) до Параграф 21(чл.75б ЗСВ).

Подкрепяме текста на параграф 13.

По текстовете на параграф 14:

Предлагаме в чл.68, ал.1, изр. първо, думата „определяне“ да се замени с „подбор“ на съдебни заседатели;

Изразяваме неодобрение на текста на изречение второ на чл.68, ал.2, с който се дава възможност на юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност (ЮЛНЦ-ОПД)(НПО), да предлагат кандидати за съдебни заседатели и предлагаме този текст да отпадне.

Мотиви: Считаме, че не съществува пречка всеки от кандидатите за съдебни заседатели, одобрени от ЮЛНЦ, лично да подаде документите си в общинските съвети, за да се осигури възможност всички кандидати да бъдат с равен старт и равни права при участието си в процедурата по подбор на съдебни заседатели. Този текст дава права на неясни субекти и неафиширани играчи на политическите партии, с неизвестно финансиране, да предлагат изгодни за тях кандидатури, определени по неясни критерии, включително и политически, и по този начин да манипулират подбора на съдебни заседатели.

По чл.68, ал.3 предлагаме: Като първа точка да се запише „заявление“;

Препоръките по т.5 от 2 броя да бъдат намалени на 1 брой, както е в настоящия момент;

Текстът на т.6 – „мотивационно писмо“ да отпадне;

Текстът на т.7 – „писмено съгласие“ да отпадне.

След като кандидатът подава лично документите си със заявление, следва да се приеме, че с този акт дава и съгласието си да участва в процедурата по подбор на съдебни заседатели.

Изразяваме неодобрение на текста на ал.4 на чл.68 и предлагаме същият да отпадне.

Мотиви: Изразяваме категоричното си становище, че кандидатите за съдебни заседатели трябва лично да подават документите си за участие в процедурата по подбор, като им бъдат осигурени равни права, което изключва възможността други лица – НПО и общински съветници да ги предлагат, дори и с тяхно съгласие. Допускането на възможността общински съветници да правят предложения за кандидати за съдебни заседатели, автоматично води до неравнопоставеност при подбора. Процедурата предвижда изслушване на кандидатите от общинския съвет или от негова комисия, което представлява конфликт на интереси.

По чл.68, ал.5 – Задължителен елемент на една автобиография са личните данни. Считаме, че публикуването на лични данни на интернет страницата на общинския съвет е в противоречие със Закона за защита на личните данни.

По текстовете на параграф 15:

Предлагаме чл.68б да се запише като чл.68а, ал.1, а ал.1 на чл.68а да стане алинея втора;

Ал.2 на чл.68а да се преномерира като ал.3.

Предлагаме ал.3 на чл.68а да отпадне, т.к. СпНС е упоменат в чл.68б и не е необходимо за него да има отделна алинея.

В ал.4 думата „приема“ да се замени с думата „предложат“, т.к. общинските съвети извършват подбор на съдебни заседатели, които предлагат на окръжните и апелативни съдилища за избор.

Категорично се противопоставяме на ал.2 на чл.68в и предлагаме същата да отпадне.

Мотиви: Даването на права на НПО-та да представят становища за кандидатите предполага проучване и пускане в ход на „ченгеджийницата“, допуска проява на лично отношение (включително и партийно) и омаскаряване, срещу което ние категорично възразяваме. Процедурата предвижда събеседване на кандидата с комисия на общинския съвет и тази комисия или общинския съвет имат правото да преценят кандидатурата и да дадат заключение относно нейната допустимост.

В ал.4 на чл.68в след текста „а Столичният общински съвет – на Общото събрание на“ да се добави „Софийския градски съд, Софийския апелативен съд и Апелативния специализиран наказателен съд“. Подкрепяме текстовете на чл.68 г, д, е и ж.

Предлагаме в чл. 68з думата „приетите“ да се замени с думата „предложените”, т.к. общинските съвети предлагат, а не приемат съдебни заседатели

По текстовете на параграф 16:

В ал.1 на чл.69 мандатът на съдебните заседатели да се запише 5 (пет) години вместо 3 години.

Мотиви: С оглед на факта, че съдебните заседатели са непрофесионални съдии, за които не се изисква юридическо образование и съгласно чл.72 ал.1 от ЗСВ те участват в съдебни заседания най-много за 60 дни в рамките на една календарна година (а в повечето случаи значително по-малко), за 3 години те тъкмо натрупват необходимия опит за работа и мандатът им ще приключи. Още повече тази процедура значително ще натовари общинските съвети, които ще трябва да правят подобен подбор на всеки 3 вместо 5 години.

Не одобряваме текста на чл.69, ал.2 и предлагаме същият да отпадне. Анализът на протичане на процедурите по подбор на съдебни заседатели в общинските съвети показва, че кандидатите са около определената от съда бройка, а вече има случаи, в които кандидатите са по-малко от този брой. Приемането на този текст за ограничение на броя на мандатите може да постави общинските съвети пред невъзможност да наберат необходимия на съдилищата брой съдебни заседатели. Ако предложеният текст се одобри от Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, предлагаме след последната дума да се добави текста „в съответния съд“.

Подкрепяме текстовете на параграф 17 и 18.

По параграф 19 – предлагаме текстът на ал.2 да се измени така:

„(2) За всяко съдебно дело с участие на съдебни заседатели, основните и резервни съдебни заседатели да бъдат избирани на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение“.

Мотиви: Изразът „съдебен състав“ се разбира по два начина, което позволява в някои съдилища в страната всички наказателни състави да работят с постоянни съдебни заседатели, определени на случаен принцип в началото на мандата, за всеки отделен съдебен състав.

Подкрепяме текстовете на параграф 20.

По параграф 21 предлагаме:

10.1.В текста на чл.75а, ал.1, т.1 да отпадне израза „както и резервните съдебни заседатели“;

10.2. Като точка 2 да се запише текста: „правата и задълженията на съдебните заседатели“.

Мотиви: В досега прилаганите наредби за съдебните заседатели е записано само едно тяхно задължение, а именно: „да влизат в съдебно заседание в представително облекло“. Крайно време е наредбата да регламентира в цялост въпросите за условията и реда за осъществяване на дейността и отговорността на съдебните заседатели, техните права и задължения.

Настоящото Становище е прието от Управителния съвет и председателя на Контролния съвет на Съюза на съдебните заседатели в България.

Председател 
на Съюза на съдебните заседатели в България:
Емилия Николова
Публикувано в Писма, Съобщения
388 comments on “Становище на ССЗБ по Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт от 05.05.2016г.
 1. lookfow каза:
  0
  0

  Отдых в Украине tbetu.com.ua
  Лучший отдых – это Кирилловка http://www.tbetu.com.ua

 2. Stevenep каза:
  0
  0

  Cephalexin Dose For 200 Pounds antabuse greece Levitra Richtige Dosierung Cialis Generika 20mg Bestellen Zithromax Travelers Diarrhea

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

*

code

Назад
error: Content is protected !!