ЧЛЕНСТВО

Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ за членство можете да изтеглите от тук.
Кликнете върху предпочитания от, Вас, формат: 

docdocx или pdf.

Встъпителната вноска за всички новоприети членове е 6 лв.,

а членският внос е 1 лв./месечно.

Средствата се превеждат в Общинска банка АД

по сметката на ССЗБ:

BG59SOMB91301060839601

Посочвайте, че се отнася за встъпителна вноска и/или членски внос и за какъв период.

 

Извадка от Устава на ССЗБ:

Чл.14. (от Устава) Членове на Съюза могат да бъдат дееспособни физически лица, бивши или настоящи съдебни заседатели, които приемат този Устав, работят за постигане целите на Съюза, внесли са дължимата встъпителна вноска и плащат определения членски внос.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл.15. (1) Членството в Съюза е доброволно.
(2) Кандидатът подава писмено заявление до Председателя на Регионалната секция, в която декларира, че:
– е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав; 
– ще работи за постигане целите на Съюза; 
– е заплатил определената встъпителна вноска, по банковата сметка на Съюза, (като прилага копие от вносната бележка);
– ще заплаща в срок членския внос. 
Заявлението трябва да съдържа всички индивидуализиращи данни за кандидата.
(3) Ръководството на Регионалната секция се произнася по заявлението за членство в първото си редовно заседание след постъпването му, от който момент възниква членственото правоотношение. 
(4) Членове се приемат с решение на ръководството на Регионалната секция, с явно гласуване и с мнозинство на състава му.
(5) Председателят на Регионалната секция предоставя на Управителния съвет данни за новоприетите членове.
(6) Ако в района на съответния областен център не е създадена Регионална секция, кандидатите могат да подадат молба за членство до Председателя на регионалната секция на най-близкия областен център или до Председателя на УС на Съюза. Молбата се разглежда на първото заседание, от който момент започва членството.
Чл.16. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, респективно прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл.17. Права на членовете на Съюза:
1. Да участват в работата на Общото събрание.
2. Да участват в дейността на Съюза.
3. Да бъдат информирани за неговата дейност.       
4. Да избират и бъдат избирани в управителните органи на Съюза.
5. Да получават възнаграждение за положен личен труд или извършени услуги, когато това е уговорено изрично.
6. Да внасят пред Управителния съвет предложения и проекти за развитие дейността на Съюза.
7. Да се ползват от резултатите от дейността на Съюза.
8. Да получават съдействие при организирането на тематични мероприятия, като част от дейността на Съюза.
Чл.18. Задължения на членовете на Съюза:
1. Да участват в дейността на Съюза и да работят за постигане на целите му.
2. Да издигат авторитета на Съюза, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят.
3. Добросъвестно и в срок да изпълняват задълженията си, възложени им за решаване на конкретни задачи на Съюза.
4. Стриктно да съблюдават правилата на настоящия Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Съюза.
5. Редовно да внасят членския си внос. 
6. Чрез личното си поведение да бъдат достойни за оказаното им обществено доверие и уважение и да допринасят за издигане на авторитета на съдебната система в Република България.
7. Да подпомагат в работата новоприетите членове на Съюза.
Чл.19. Членовете на Съюза нямат право да овластяват трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл.20. (1) Членството в Съюза се прекратява: 
1. С едностранно писмено изявление, отправено до Председателя на Регионалната секция;
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член на Съюза;
3. С изключване, по решение на Управителния съвет, когато:
3.1. Поведението на члена на Съюза уронва престижа и грубо злепоставя интересите на последния;
3.2. Системно не изпълнява своите задължения и нарушава Устава;
4. С отпадане, поради невнасяне на установените имуществени вноски и членски внос;
5. При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел.
(2) Отпадането на член на Съюза настъпва, когато същият не е заплащал членски внос за една година. Отпадането се констатира от УС, с документи, подадени от Регионалната секция. 
(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет, по предложение на Регионалната секция и подлежи на обжалване с писмена жалба пред Общото събрание, в 14 дневен срок от уведомяването. Жалбата се разглежда на първото ОС след постъпването й.
(4) При прекратяване на членството, бившият член или наследниците му нямат право на дял от имуществото на Съюза.

 

Извадка от Протокол на Учредителното събрание на ССЗБ:

По т.5 от Дневния ред:
5.2 Определя встъпителна вноска на учредителите, в размер минимум на 10 лв.
5.3 Определя еднократна встъпителна вноска на кандидатите за членове на ССЗБ за периода до следващото общо събрание в размер на 50% от размер на годишния членски внос.
5.4 Определя членски внос за за периода до следващото Общо събрание в размер на 1 лв./месечно.
Назад
error: Content is protected !!